Úřad průmyslového vlastnictví České republiky se připojil k zemím, které umožňují vizuální vyhledávání obrázků v databázi TMview (největší bezplatná online databáze ochranných známek na světě). V současnosti tento typ vyhledávání umožňuje 14 národních úřadů.

Vyhledávání je opravdu jednoduché:

  • Kliknete na ikonu fotoaparátu, aby se zobrazil rámeček „Přetáhnout nebo nahrát obrázek“
  • Do rámečku „Přetáhnout nebo nahrát obrázek“ nahrajte nebo přetáhnete obrázek, který chcete vyhledat
  • Jakmile nahrajete obrázek, můžete si přizpůsobit červené pole a zvolit část obrázku, kterou chcete vyhledávat. Výsledky můžete vyhledávat v režimu galerie obrázků / v režimu seznamu. Vyhledávat můžete taktéž mezi ochrannými známkami tvořenými pouze barvou.

Více informací

 

Po úspěšném spuštění tohoto programu v roce 2018/2019, kterého se účastnilo celkem 50 zástupců z 20 členských států EU otevírá Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) druhý ročník tohoto edukačního programu o ochranných známkách a designu (ETMD EP).

Tento školící program je vytvořen zejména pro aktivní provozovatele praxe v oblasti duševního vlastnictví a zaměřuje se na interakci mezi EUIPO a odborníky na registraci a vymáhání práv u ochranných známek a designů.

Přednášejí zaměstnanci EUIPO, přední odborníci na duševní vlastnictví a zástupci akademie.

Program proběhne v angličtině od září 2019 do června 2020 a nabídne celkem 150 vyučovacích hodin, jejichž obsahem je e-learning, webináře a dvě třídenní školení v EUIPO, ve španělském Alicante.

Program je zakončen zkouškou v sídle EUIPO a úspěšní kandidáti obdrží certifikát EUIPO.

Více informací o programu, časových aspektech a poplatcích najdete na: programme’s website.

Registrace je omezena na prvních 100 účastníků a bude otevřena do 30. července 2019

 

Dne 12.6.2019 byla na stránkách Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Observatoř) zveřejněna Studie o hodnocení hrozby duševního vlastnictví. Jedná se o společný projekt EUIPO / Europol, který poskytuje posouzení vznikajících hrozeb a dopadů trestné činnosti v oblasti duševního vlastnictví v Evropské unii (EU). Studie staví na zprávách z let 2015 a 2017 a navazuje na vynikající spolupráci těchto dvou agentur v boji proti padělání a pirátství.

Celá zpráva 

 

Úřad průmyslového vlastnictví ČR ve spolupráci s Akademií EUIPO připravil několik instruktážních videí:

Implementace známkové reformy v ČR

Jak chránit vaši značku v ČR

Jak chránit design v ČR

Nástroj TMClass

Jejich cílem je poskytnout veřenosti základní informace o tom, jak postupovat při registraci ochranné známky nebo designu. Dále pak jaké další související nástroje jsou veřejnosti k dispozici. 

 

Dne 11. 6. 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/933 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky. Nařízení vstoupí v platnost 1. července 2019.

Nové nařízení EU zavádí výrobní výjimku z výlučné ochranu, kterou originálním léčivům poskytují dodatková ochranná osvědčení (SPC). Společnosti se sídlem v EU budou oprávněny vyrábět generickou nebo biologicky podobnou verzi léčivého přípravku chráněného SPC během doby jeho platnosti, pokud výroba bude probíhat výlučně za účelem vývozu do zemí mimo EU, kde SPC nikdy neexistovala nebo tam již skončila jejich platnost nebo v období posledních šesti měsíců platnosti SPC za účelem skladování pro uvedení na trh EU okamžitě po uplynutí platnosti SPC.

Výrobce musí přímo informovat majitele SPC o svém záměru vyrábět v souladu s výjimku nejpozději tři měsíce před zahájením této činnosti. Výrobce má rovněž povinnost informovat příslušné úřady průmyslového vlastnictví, které budou takto získané informace zveřejňovat. Standardní oznamovací formulář pro oznámení majiteli SPC a příslušného úřadu průmyslového vlastnictví bude zveřejněn na webových stránkách ÚPV.

Výrobce má rovněž povinnost informovat svůj dodavatelský řetězec, že dotyčné výrobky jsou určeny pouze pro vývoz nebo skladování.

Jakýkoli vývoz výrobků chráněných SPC mimo EU podléhá specifickým požadavkům na označení ve formě loga za účelem usnadnění identifikace toho, že jsou určeny výhradně k vývozu do třetích zemí.

Výrobní výjimka se bude vztahovat na všechna nová SPC, o která bude požádáno dne 1. července 2019 nebo později. Výjimka se nebude týkat SPC, která budou 1. července 2019 již platná, na SPC, o něž bylo zažádáno před 1. červencem 2019, ale nebudou k tomuto datu ještě v platnosti, se výrobní výjimka uplatní za tři roky od vstupu této výjimky v platnost, tj. od 1. července 2022.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/933 (pdf, 452 kB)