WIPO spustilo nový nástroj pro snazší sdílení informací v oblasti umělé inteligenci a dat nazvaný „AI and IP Strategy Clearing House

Výstupy z nástroje/databáze sumarizují dostupnou informaci ohledně národních a regionálních strategií, právního rámce a legislativy relevantní pro AI, IP a data ze 41 členských států WIPO na základě jejich odpovědí na dotazník týkajícího se strategií členských států k umělé inteligenci. Všechny odpovědi, včetně České republiky, jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce rovněž ve formátu PDF.

 

WIPO zpřístupnilo webovou stránku zaměřenou na univerzity a instituce veřejného výzkumu, na které jsou poskytovány informace k politice duševního vlastnictví (IP), jeho komercializaci a transferu technologií. Jsou zde k dispozici balíčky nástrojů (toolkits) duševního vlastnictví pro strategie IP a komercializaci a transfer technologií.

Informace pomáhají univerzitám a výzkumných centrům řešit klíčové otázky týkající se duševního vlastnictví, jako jsou vlastnictví IP a práva na jeho využívání, popis, zpřístupnění, řízení, komercializace IP či transfer technologií nebo znalostí.

 

WIPO zpřístupnilo novou webovou stránku (IP for Business), určenou podnikům, zejména malým a středním, kde jsou informovány o ekonomickém významu a přínosech jejich IP, o identifikaci, ochraně a řízení jejich IP a o oceňování IP využitelné při licencování, prodeji či jakékoli formě spolupráce. Webová stránka nabízí i odkaz na nástroj pro povedení auditu IP portfolia podniku. Cílem je zvýšit povědomí podniků o IP a vylepšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

WIPO rovněž zpřístupnilo IP prediagnostický nástroj, který pomůže podnikům zanalyzovat jejich IP. Po vyplnění dotazníků aktivovaných na základě úvodního uvedení obchodních aktivit podniku je vygenerována zpráva analyzující jeho IP a obsahující doporučení a další informace o IP v doporučených oblastech. Oblasti nabízené IP prediagnostické analýzy jsou: ochranné známky, tajné informace, kreativní díla, inovativní produkty a procesy, zaměstnanecké aspekty, licencování, mezinárodní dimenze, webové stránky, prosazování IP práv. Zprávu v angličtině lze stáhnout ve formátu PDF. 

 

Evropská komise zveřejnila plán iniciativ v oblasti duševního vlastnictví realizovaných na základě strategického a programového dokumentu nazvaného „Akční plán pro duševní vlastnictví“. Plán pro duševní vlastnictví by měl identifikovat současné slabiny a navrhnout praktická opatření ke zlepšení kvality a konzistence systému duševního vlastnictví na evropské i globální úrovni.


Evropská komise tak zamýšlí prozkoumat možnosti:

  • Zlepšení systému ochrany duševního vlastnictví (např. iniciativy v oblasti jednotného patentového systému; odstranění roztříštěnosti systému SPC; modernizace evropské legislativy v oblasti průmyslových vzorů; evropský přístup k umělé inteligenci a ochraně duševního vlastnictví; posílení systému ochrany „zemědělských“ zeměpisných označení a možnost zavedení evropské ochrany „nezemědělských“ zeměpisných označení; zajištění rychlé implementace směrnice k autorskému právu)
  • Podpora lepšího využívání duševního vlastnictví (např. zmírnění dopadů koronavirové krize vytvořením finančních podpůrných systémů; pomoc všem MSP, výzkumníkům a inovátorům s přístupem k informacím a poradenství v oblasti duševního vlastnictví; podpora využití platforem a jiných nástrojů umožňujících spolupráci a transfer technologií; umožnit využití duševního vlastnictví jako nástroje pro přístup k financím)
  • Podpora lepšího využití licencí a sdílení aktiv chráněných duševním vlastnictvím (např. podpora vyšší transparentnosti a předvídatelnosti udělování licencí k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických standardů (SEP); sdílení dat v soukromém vlastnictví se zajištěním návratu investic; vytvoření balíku nástrojů k zajištění dostupnosti klíčového duševního vlastnictví v době krize)
  • Boj proti krádežím duševního vlastnictví (např. pokračování v monitorování aplikace směrnice pro prosazování práv z duševního vlastnictví; zintenzivnění boje proti padělání posílením odpovědnosti online platforem prostřednictvím evropského aktu o digitálních službách (tzv. Digital Services Act) a další vyjasnění toho, jak by měli držitelé práv, zprostředkovatelé a orgány činné v prosazování práv na národní i evropské úrovni konat, spolupracovat a sdílet data; nabídka cílených vodítek podnikům s cílem pomoci jim předcházet kybernetickým krádežím obchodního tajemství)
  • Podpora globální fair play (např. posílit kapacitu EU konat jako globální tvůrce standardů v klíčových oblastech jako např. duševní vlastnictví a umělá inteligence nebo přístup ke zdraví; zajistit, aby naše podniky mohly využívat své duševní vlastnictví při podnikání po celém světě; zintenzivnit technickou spolupráci a zapojit se do dialogu s rozvojovými zeměmi; stimulovat rovné podmínky pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Harmonogram iniciativ v oblasti duševního vlastnictví je otevřen k připomínkám občanů i všech zainteresovaných osob
do 14. srpna 2020. Připomínky lze uplatnit v češtině (za následného využití Google Translate Evropskou komisí) nebo v jednom z úředních jazyků Evropské komise, tj. v angličtině, francouzštině nebo němčině.

Celé znění zveřejněného harmonogramu 

 

Na Youtube kanálu ÚPV byla zveřejněna další tří videa, která vznikla ve spolupráci s EUIPO. Týkají se problematiky výmazu průmyslového vzoru, zrušení a prohlášení ochranné známky za neplatnou a námitek ve věcech ochranných známek.

Youtube kanál ÚPV