Evropská komise zveřejnila plán iniciativ v oblasti duševního vlastnictví realizovaných na základě strategického a programového dokumentu nazvaného „Akční plán pro duševní vlastnictví“. Plán pro duševní vlastnictví by měl identifikovat současné slabiny a navrhnout praktická opatření ke zlepšení kvality a konzistence systému duševního vlastnictví na evropské i globální úrovni.


Evropská komise tak zamýšlí prozkoumat možnosti:

  • Zlepšení systému ochrany duševního vlastnictví (např. iniciativy v oblasti jednotného patentového systému; odstranění roztříštěnosti systému SPC; modernizace evropské legislativy v oblasti průmyslových vzorů; evropský přístup k umělé inteligenci a ochraně duševního vlastnictví; posílení systému ochrany „zemědělských“ zeměpisných označení a možnost zavedení evropské ochrany „nezemědělských“ zeměpisných označení; zajištění rychlé implementace směrnice k autorskému právu)
  • Podpora lepšího využívání duševního vlastnictví (např. zmírnění dopadů koronavirové krize vytvořením finančních podpůrných systémů; pomoc všem MSP, výzkumníkům a inovátorům s přístupem k informacím a poradenství v oblasti duševního vlastnictví; podpora využití platforem a jiných nástrojů umožňujících spolupráci a transfer technologií; umožnit využití duševního vlastnictví jako nástroje pro přístup k financím)
  • Podpora lepšího využití licencí a sdílení aktiv chráněných duševním vlastnictvím (např. podpora vyšší transparentnosti a předvídatelnosti udělování licencí k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických standardů (SEP); sdílení dat v soukromém vlastnictví se zajištěním návratu investic; vytvoření balíku nástrojů k zajištění dostupnosti klíčového duševního vlastnictví v době krize)
  • Boj proti krádežím duševního vlastnictví (např. pokračování v monitorování aplikace směrnice pro prosazování práv z duševního vlastnictví; zintenzivnění boje proti padělání posílením odpovědnosti online platforem prostřednictvím evropského aktu o digitálních službách (tzv. Digital Services Act) a další vyjasnění toho, jak by měli držitelé práv, zprostředkovatelé a orgány činné v prosazování práv na národní i evropské úrovni konat, spolupracovat a sdílet data; nabídka cílených vodítek podnikům s cílem pomoci jim předcházet kybernetickým krádežím obchodního tajemství)
  • Podpora globální fair play (např. posílit kapacitu EU konat jako globální tvůrce standardů v klíčových oblastech jako např. duševní vlastnictví a umělá inteligence nebo přístup ke zdraví; zajistit, aby naše podniky mohly využívat své duševní vlastnictví při podnikání po celém světě; zintenzivnit technickou spolupráci a zapojit se do dialogu s rozvojovými zeměmi; stimulovat rovné podmínky pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Harmonogram iniciativ v oblasti duševního vlastnictví je otevřen k připomínkám občanů i všech zainteresovaných osob
do 14. srpna 2020. Připomínky lze uplatnit v češtině (za následného využití Google Translate Evropskou komisí) nebo v jednom z úředních jazyků Evropské komise, tj. v angličtině, francouzštině nebo němčině.

Celé znění zveřejněného harmonogramu